Mentoring

KONZULTACE PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

A NEFORMÁLNÍ  OBČANSKÉ   INICIATIVY

 

Vybrali jsme sedm organizací, kterým se nyní věnují naši mentoři. S každou organizací

pracují několik desítek hodin. Při úvodních konzultacích vznikl plán, na co se společně

v následujících měsících zaměřit. Mezi nejčastější témata patří řízení organizace, fundraising

nebo komunikace s veřejností.

Vybrané inciativy:

 Ekozahrada Pod věží

 www.ekozahradapodvezi.cz

 Křivenice, Horní Počaply

Projekt Ekozahrady Pod věží vznikl v roce 2011 zakoupením pozemku u cyklostezky ve

 stínu uhelné elektrárny na Mělnicku. Chceme vytvořit místo, kam by se mohli uchylovat

 projíždějící cyklisté (převážně z našeho regionu), lidé se zájmem o osobnostní rozvoj, o

 samozásobitelství, děti z ZŠMŠ Horní Počaply, případně z jiných škol v regionu.

 Mentorka: Kateřina Bláhová

 

SPOLEK PŘÁTEL OSTAŠOVA

 www.ostasov.eu

 Liberec – Ostašov

 

Spolek přátel Ostašova byl založen koncem roku 2010, svojí aktivní činnost zahájil v červnu

 2011. Zaměřujeme se především na oživení tradic a zvyklostí, pátráme po místní historii,

 snažíme se zvyšovat zájem místních obyvatel o místo, kde žijí, pořádáme veřejné besedy

 týkající se nového návrhu územního plánu, budujeme park na dosud městem neudržovaných

 plochách, máme v péči kostel sv. Vojtěcha, pořádáme benefiční koncerty a jiné akce,

 oslovujeme různé nadace, abychom získali prostředky pro jeho záchranu.

 Mentorka: Kristýna Obdržálková

 

o. s. Na Louce

 http://louka.iprofil.cz/  www.mckolibrik.cz

 Chomutov

 Cílem sdružení je pomáhat při léčbě dětí i dospělých v oblasti fyzické, psychické, sociální,

 především pomocí zooterapie; podílet se na společenském životě v okolních obcích.

 Pořádáme kulturní, sportovní aktivity, besedy; nabízíme služby mladým rodinám v

 mateřském centru. Činnost MC Kolibřík jsme zahájili v roce 2005, pravidelný provoz

 centra začal  2. 1. 2006 v prostorách Domu dětí a mládeže. V červnu 2008 jsme si od města

 Chomutov pronajali část objektu bývalé MŠ. Cílem je nabízet zajímavý program dětem ve

 věku 0-6 let a jejich rodičům, podílet se na rozvoji dětských znalostí a dovedností. Pomoci

 dětem při zapojování do kolektivu. Podporujeme vztah rodič-dítě, umožňujeme rodičům, kteří

 celodenně pečují o své dítě, aby vyšli z izolace.

 Mentorka: Renáta Vondráková

 

Centrum pro rodinu Doubravka

 www.doubravka.estranky.cz

 Ždírec nad Doubravou

 

CpR Doubravka bylo otevřeno 1.2.2012 jako klub maminek pod radou města. Posláním

 našeho klubu je umožnit rodičům pečující o malé děti zapojit se s nimi do nejrůznějších

 činností formou spolupráce na vedení kroužků, využívání prostor Centra a možnost vyjití z

 izolace, kam se rodiče dostávají při celodenní péči o malé děti. Pořádáme besedy, přednášky

 týkající se zdraví, péče o děti, rukodělné dílny, pohybové a hudební kroužky. K dispozici je

 malá tělocvična a herna. Fungujeme na dobrovolnické bázi.

 Mentor: Lukáš Hejna

 

Komunitní centrum Vísky, o.s.

 www.kcvisky.cz

Vísky, Pamětice, Podolí, Míchov

 

Komunitní centrum Vísky bylo založeno v září roku 2012 jako občanské sdružení. Svou

 činností navázalo na Komunitní centrum, které bylo střediskem Orla - jednota Vísky. Naší

 hlavní činností je podpora celoživotního vzdělání všech skupin obyvatelstva obce Vísky a

 spádových obcí Pamětice, Podolí a Míchov.(Všechny tyto obce historicky spadají pod jednu

 farnost a pod jednu ZŠ. Komunita čítá dohromady kolem 800 obyv.) Mezi naše nejčastější

 aktivity patří organizace vzdělanostních a volnočasových kursů, besed a kulturních akcí.

 Při našich aktivitách se snažíme využívat potenciálu místní komunity. Jeden z dalších cílů

 je obnova, udržení a rozvoj tradic. Protože život naší komunity, resp. občanské společnosti

 je zcela pasivní, je jeden z našich nejdůležitějších cílů obnova občanské společnosti a

 její zapojení do chodu obce  metodou zdola a také vzájemné propojení neziskového,

 podnikatelského a veřejného sektoru. K důležitým tématům patří ochrana životního prostředí

 na venkově.

 Mentorka: Lucie Voláková

 

Projekt OFFCITY, o.s. Terra Madoda

 www.offcity.cz

 

OFFCITY je dlouhodobým umělecko-sociologicko-komunitním projektem, úzce spjatým s

 východočeským městem Pardubice, realizovaným od roku 2009 v rámci o.s. Terra Madoda.

 Tento projekt chápe město jako strukturu a živý organismus, vnímá jej jako sociální,

 uměleckou a architektonickou hmotu, v níž vytváří prostor pro komunikaci a interakci.

 Offcity učí veřejnost vnímat umění a kulturu jako něco zcela přirozeného, co je a má být

 součástí našeho životního a sociálního prostředí.

 Mentorka: Markéta Kunešová

 

(bez)PAMĚTÍ Broumovska

 Česká Metuje-Skalka

 O.s. (bez)PAMĚTÍ Broumovska je čerstvě vzniknuvší sdružení na základě předchozího

 

zájmu členů o aktuální dění na Broumovsku. Hlavním zájmem nám je obnova tradičního

 kulturního života a pospolitosti obyvatel tohoto regionu. Soustřeďujeme se na obnovu

 menších sakrálních památek, zapomenutých cest a míst a udržení aktivity s nimi spojené.

 Důraz klademe na spolupráci s dalšími občanskými iniciativami a přeshraniční spolupráci.

 Snaha pojmout celý region komplexně vychází z různých specializací jednotlivých členů o.s.

 (tj. ekologie a životní prostředí, kulturní historie a regionální rozvoj).

 Mentor: Ondřej Šindelář

 

 

 

Přihláška:

REGISTRACE PŘIHLÁŠEK JE JIŽ UKONČENA!

Informace o organizaci/iniciativě

Typ*

Název*
Webové stránky
Obec/město, kde působíte*
Počet lidí, kteří se aktivně podílejí na chodu organizace/iniciativy*
 
Rozpočet za rok 2012*

Kontaktní osoba

Jméno*
Telefon*
E-mail*

Informace ke konzultacím

Popis činnosti vaší organizace/iniciativy
(Kdy vaše organizace/iniciativa vznikla, jaké je vaše poslání, na co se zaměřujete ve svých aktivitách)
(Maximálně 1 000 znaků)

Na co byste chtěli zaměřit konzultace a proč?
(Maximálně 1 500 znaků)

Jaké změny byste chtěli i pomocí konzultací dosáhnout?
(Maximálně 1 500 znaků)

Kdo se bude přímo účastnit konzultací?
(počet osob, jejich jména a role v organizaci/iniciativě)